Piekrišana par datu apstrādi

Informācija par pārzini: iziauto.lv SIA, reģ.Nr. 40203260260, adrese: Grīvas prospekts 25 - 40, Ogre, LV-5001, Latvija, kontakt informācija datu apstrādes un aizsardzības jautājumos: info@iziauto.lv. Interneta vietne: www.iziauto.lv. Datu apstrādes mērķis: Īpašo mārketing paziņojumu saņemšanai, kurus mēs Tev reizēm nosūtīsim e-pasta, sms veidā vai veicot zvanu, lai informētu par iziauto.lv SIA produktiem, atlaidēm, izdevīgiem piedāvājumiem (pamatojoties uz VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu) Apstrādātie dati: e-pasta adrese, telefona numurs un klienta vārds (turpmāk, Kontaktinformācija) Apstrādes termiņš: Līdz datu apstrādes piekrišanas atsaukšanai. Atteikšanās iespēja: Atsūtot pieprasījumu uz info@iziauto.lv Ieklikšķinot kvadrātā pie šī datu apstrādes mērķa, Tu dod mums savu piekrišanu nosūtīt Tev ik pa laikam mārketinga paziņojumus. Lai saņemtu iziauto.lv SIA pakalpojumu, Tev ir jānorāda sava kontaktinformācija servisa paziņojumu nosūtīšanai. Vairāk informācijas iziauto.lv privātuma politikā. Norādot kontaktinformāciju, nenozīmē, ka Tu piekrīti saņemt mārketinga paziņojumus.

Privātuma politika

Informācija par personas datu apstrādi interneta vietnē iziauto.lv un iziauto.lv SIA personas datu apstrādes principi un noteikumi:

Informācija par pārzini: iziauto.lv SIA, reģ.Nr. 40203260260,
Adrese: Grīvas prospekts 25 - 40, Ogre, LV-5001, Latvija,
Kontakt informācija datu apstrādes un aizsardzības jautājumos:info@iziauto.lv.
Interneta vietne: www.iziauto.lv

Termini

Sadarbības partneri – kredīt devēji, ar kuriem iziauto.lv SIA ir noslēgts sadarbības līgums;

Klients – ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus iziauto.lv sniegtos pakalpojumus;

Personas dati - ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija;
Jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu;

Personas datu apstrāde - ir jebkura ar personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana u.tml.);

Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt;

Darbinieks - fiziska persona, kura atrodas faktiskās darba tiesiskajās attiecībās ar iziauto.lv uz darba līguma vai cita tiesiska darījuma pamata vai pilnvarotās personas;

Pieteikums – klientam prasītā informācija;

Klienta skats – iziauto.lv interneta vietnes sadaļa, kura tiek atspoguļota katram klientam individuāli un kurā tiek atrādīti kredīta piedāvājumi;

Sīkdatnes - maza teksta datne, kas tiek saglabāta datorā vai citā lietotajā ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī) brīdī, kad Tu apmeklē tīmekļa vietni. Teksta datnē ir informācija, kas tiek izmantota, lai konkrētas tīmekļa vietnes apmeklētājiem uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi. Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumiem, palīdz uzlabot vietnes funkcionalitāti un piedāvāt piemērotu saturu un reklāmas.

1. Personas datu apstrāde un apstrādes nolūki

1.1. iziauto.lv personas datu apstrādi veic saskaņā ar ES Regulu (ES) 2016/679. Apstrādājot Personas datus tiek nodrošināta konfidencialitāte un ir īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi Personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, ieguves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas. 1.2. Pakalpojumu nodrošināšanā, iziauto.lv, izmanto tikai apstiprinātus Personas datu apstrādātājus (sadarbības partneri). 1.3. Detalizētāka informācija par Personas datu apstrādi aprakstīta savstarpēji noslēgtos līgumos, kā arī citos ar pakalpojumiem saistītos dokumentos. 1.4. Datu apstrādes tiesiskais pamats: klienta personas datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta). 1.5. Attiecīgi iziauto.lv veiktie pasākumi: 1.5.1. Kreditēšanas pakalpojumu informācijas sniegšana; 1.5.2. Kreditēšanas pakalpojumu starpniecība; 1.5.3. Klienta pieteikuma nosūtīšana Sadarbības partneriem (skatīt 4.1. punktu) kredītspējas izvērtēšanai, lai saņemtu no tiem kreditēšanas piedāvājumus un atspoguļotu iziauto.lv klienta skatā; 1.5.4. iziauto.lv darbinieku un sadarbības partneru komunikācijai ar klientu ar e-pasta, SMS un telefonu zvanu starpniecību, lai varētu sniegt iziauto.lv pakalpojumu. 1.5.5. Uzņēmējdarbības analīzes, statistikas mērījumu, tirgus izpētes veikšana un iziauto.lv darbības, sniegto pakalpojumu un produktu kvalitātes novērtēšana, lai nodrošinātu un uzlabotu pakalpojuma kvalitāti un nodrošinātu un piedāvātu Klientam jaunus pakalpojumus; 1.5.6. Klientam piedāvāt iziauto.lv citus un/vai trešo personu pakalpojumus un produktus; 1.5.7. Pienākumu izpildei, kas izriet no normatīvo aktu prasībām; 1.5.8. Klientam tiešā marketinga paziņojumu nosūtīšana ar e-pasta, mobilo pakalpojumu, tīmekļa vietnes starpniecību.

2. Apstrādātās personu datu kategorijas iziauto.lv interneta vietnē

Personas identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods, utt); Kontaktinformācija (piem., adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, utt.); Profesionālos datus (piem., darba vieta, nodarbošanās, ziņas par izglītību utt.); Finanšu informācija (piem., informācija par saistībām, ienākumiem, bankas konta pārskats, VSAA izziņa, utt.); Ģimenes dati (ziņas par Klienta ģimeni un saistīto personu kontaktinformācija); Datus attiecībā uz klienta apmeklējumiem un jebkādiem citiem izmantotajiem resursiem iziauto.lv

3. iziauto.lv Informācijas iegūšanas avoti

3.1. Klienta iziauto.lv mājas lapas apmeklējums; 3.2. Klients iesniedz datus aizpildot iziauto.lv kredītu salīdzināšanas pieteikumu; 3.3. Klients iesniedz dokumentus (bankas konta pārskatu, VSAA izziņu, u.c.) pievienojot tos iziauto.lv mājas lapā vai iesūtot ar e-pasta vai kāda cita saziņas līdzekļa starpniecību. 3.4. iziauto.lv apkopo informāciju, kura ir radusies kontakta laikā ar klientu: e-pasta un īsziņu sarakste, caur tērzēšanas kanālu un telefona sarunas (telefona sarunas tiek ierakstītas). 3.5. Klientam ir iespēja iesniegt sava bankas konta informāciju ar savas internetbankas autorizācijas starpniecību. iziauto.lv finanšu informāciju var apkopot no klienta internetbankas līdz ar klienta piekrišanu bankas datu apkopošanai, izmantošanai un kopīgošanai, t.sk., bankas konta pārskata iesniegšanai. Bankas konta pārskats iekļauj sevī visus ienākošos un izejošos darījumus par pilniem pēdējiem 6 kalendārajiem mēnešiem. Informācija par klienta finanšu datiem tiek iegūta tikai no transakciju kontiem, nevis klienta aizdevuma, hipotēkas, tirdzniecības un citiem kontiem. Klients iesniedz sava bankas konta ienākošo un izejošo darījumu informāciju caur savu internetbanku. Ar klienta iepriekšēju skaidru atļauju iziauto.lv no Klienta internetbankas iegūst atbilstošu personīgo un finanšu informāciju, kas nepieciešama sadarbības partneriem kredītspējas izvērtēšanai, lai saņemtu no tiem kreditēšanas piedāvājumus. Šī informācija var iekļaut Klienta personas kodu, konta numuru, ikmēneša naudas plūsmu (alga un izdevumi), maksātāji un maksājumu saņēmēji, kredīta pārsniegšana, aizdevumi un citi darījumi. Iegūto informāciju iziauto.lv dzēš pēc aizdevuma piedāvājuma termiņa beigām vai pēc aizdevuma līguma noslēgšanas ar izvēlēto kreditoru. 3.6. No sadarbības partneriem, kuri ir minēti punktā 4.1., saņemtā informācija.

4. Personas datu saņēmēji / kam dati tiek nodoti?

4.1. Klienta personas dati tiek nosūtīti zemāk norādītiem Sadarbības partneriem, kuru privātuma politikās ir norādītas viņu leģitīmās intereses:

Sadarbības partneris un tā “Personas datu apstrādes noteikumi”
• TF BANK AB (Reģ. Nr. 556158-1041) https://www.tfbank.lv/privatums-un-drosiba/
• SIA InCREDIT GROUP (Reģ. Nr. 40103307404) https://www.incredit.lv/lv/privatuma-atruna
• Aizdevums.lv SIA (Reģ. Nr. 40003468776) https://www.aizdevums.lv/privatuma-politika
• Inbank Latvia SIA (Reģ. Nr. 40103821436) https://www.inbank.lv/klientu-datu-apstrade/
• Holm Bank Latvia SIA (Reģ. Nr. 5410305377) https://www.holmbank.lv/lv/privatpersonam/par-holm/privatuma-politika
• NORD līzings SIA (Reģ. Nr. 40103472462) https://nordlizing.lv/lv/
• Mogo AS (Reģ.Nr. 50103541751) https://www.mogo.lv/lv
• AS MC Finance (Reģ. Nr. 40103326532) https://mcfinance.lv/privacy-policy/

4.2. Sadarbības partneri saņem klienta datus sekojošiem mērķiem:

• Klienta identifikācijas veikšanai, maksātspējas novertēšanas veikšanai un kredīta piedāvājuma izteikšanai pamatojoties uz klienta pieteikumu. • Lai Sadarbības partneri nodotu klienta personas datus un saņemtu klienta datus no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām, tajā skaitā, bet ne tikai: Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, LR Zemesgrāmata, Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iedzīvotāju reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Ceļu satiksmes drošības direkcija, AS „Crefo birojs” (reģ. Nr. 40103947718), AS Kredīt informācijas birojs (reģ. Nr. 40103673493), SIA „Paus Konsults” (reģ. Nr. 40003352670), SIA „Creditreform Latvijā” (reģ. Nr. 40003255604), Lindorff Oy Latvijas filiāle (reģ. Nr. 40003514990), SIA „Julianus Inkasso Latvija”, (reģ. Nr. 40003717522), UAB “GelvoraSergel” filiāle Latvijā (reģ. Nr. 40103208983), SIA „Konsultatīvā sabiedrība „Conventus”” (reģ. Nr. 40003428538), SIA “Sergel” (reģ. Nr. 40103183181), SIA „CREFO RATING” (reģ. Nr. 40003807493), AS “CREFO Birojs” (reģ. Nr. 40103947718) un citi.

4.3. Izmantojot sniegto pakalpojumu Jūs:

• Piekrītat pieteikumā norādīto personas datu nodošanai iziauto.lv SIA, apstrādei (ieskaitot datu vākšanu un uzglabāšanu) normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā, kā arī tam, ka pieteikumā norādītos personas datus iziauto.lv SIA izmanto, lai saņemtu un nodotu informāciju datu apstrādei (ieskaitot to vākšanu un uzglabāšanu) trešajām personām, citiem datu pārziņiem, privātām un publiskām datu bāzēm, uzskaites sistēmām (tajā skaitā, bet ne tikai - Iedzīvotāju reģistrs, Latvijas Bankas kredītu reģistrs, CSDD, Nederīgo dokumentu reģistrs, Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, kā arī parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji un to uzturētās datu bāzes un pārbaudītu personas identitāti un spēju atmaksāt aizdevumu.

• Piekrītat, ka Nomaksas pakalpojums tiek piedāvāts sadarbībā ar SIA “Inbank Latvia”. Pakalpojuma iegādei nepieciešams noslēgt nomaksas līgumu ar SIA “Inbank Latvia”. Papildus informējam, ka pieteikumā norādītie personas identifikācijas dati un kontaktinformācija tiek iegūti arī SIA “Inbank Latvia” pilnvarojumā, kas tos kā neatkarīgs personas datu pārzinis apstrādās preces iegādes finansēšanai paredzētā nomaksas līguma noslēgšanai un izpildei, kā arī lai sazinātos ar Jums un noskaidrotu Jūsu maksātspējas izvērtēšanai nepieciešamo informāciju. Vairāk informācijas par SIA “Inbank Latvia” personas datu apstrādes noteikumiem lūdzam skatīt nomaksas līgumā, kā arī šeit: https://www.inbank.lv/klientu-datu-apstrade

• Piekrītat, ka "Holm Bank Latvia" SIA pieteikumā norādīto pieteikuma iesniedzēja personas datu apstrāde notiks, ievērojot tiesību aktus, Kredītlīguma noteikumus un Privātuma politiku, kas atrodama www.holmbank.lv. Apliecināt, ka pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnīgas, pretējā gadījumā SIA "Holm Bank Latvia" ir tiesīgs atteikties no noslēgtā aizdevuma līguma jebkurā tā izpildes stadijā. Esat informēts par SIA "Holm Bank Latvia" tiesībām piešķirt pieprasīto aizdevumu vai noraidīt pieteikumu par aizdevuma piešķiršanu, nepaskaidrojot sava lēmuma iemeslus, ka arī uzņēmums ir tiesīgs neatgriezt no pieteicēja saņemtos dokumentus, kas izmantoti lēmuma pieņemšanai. Jūsu pieteikumā norādītie ienākumi un esošās saistības atspoguļo patieso stāvokli uz pieteikuma iesniegšanas brīdi un nepastāv objektīvi apstākļi būtiskām ienākumu un izdevumu izmaiņām. Esat informēts, ka SIA „Holm Bank Latvia”, lai novērtētu Jūsu maksātspēju pirms līguma noslēgšanas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Privātuma politikas noteikumiem iegūst un iekļauj informāciju par pieteikuma iesniedzēja saistībām no publiskām un privātām datubāzēm. Izmantotās datubāzes: Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, Kredītinformācijas birojs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzes. Pieteikuma iesniedzējs ir patiesais labuma guvējs kredīta līdzekļu izlietošanai, bet ja tā nav, tad pieteikuma iesniedzējs norāda patiesā labuma guvēju.

• Piekrītat, ka SIA „AIZDEVUMS.LV” (reģ.Nr.40003468776) veic Jūsu personas datu apstrādi atbilstoši SIA „AIZDEVUMS.LV” Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā (papildus informācija un Klientu datu apstrādes noteikumi ir pieejami SIA „AIZDEVUMS.LV” mājaslapā: www.aizdevums.lv. Apstiprināt, ka esat iepazinies iepazinies ar SIA”AIZDEVUMS.LV” Klientu datu apstrādes principiem un politiku un tā ir saprotama. Jūs piekrītat, ka SIA „AIZDEVUMS.LV” saņem un sniedz informāciju par Jūsu saistībām licencētu parādu piedziņas uzņēmumiem "Creditreform Latvija SIA", (reģ.Nr.40003255604) un "Paus Konsults SIA",(reģ.Nr. 40003352670), kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām;

• Piekrītat, ka TF Bank AB (reģ.Nr. 556158-1041) veic Jūsu personas datu apstrādi atbilstoši TF Bank AB Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā (papildus informācija un Klientu datu apstrādes noteikumi ir pieejami TF Bank AB mājaslapā: www.tfbank.lv. Apstiprināt, ka esat iepazinies ar TF Bank AB Klientu datu apstrādes principiem un politiku un tā ir saprotama. Piekrītu, ka TF Bank AB saņem un sniedz informāciju par Jūsu saistībām licencētu parādu piedziņas uzņēmumiem "Creditreform Latvija SIA", (reģ.Nr.40003255604) un "Paus Konsults SIA",(reģ.Nr. 40003352670), kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām;

• Piekrītat, ka SIA „NORD līzings" (Reģ. Nr.:40103472462) veic Jūsu personas datu apstrādi atbilstoši SIA „NORD līzings". Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā (papildus informācija un Klientu datu apstrādes noteikumi ir pieejami SIA „NORD līzings" mājaslapā: https://nordlizing.lv/ . Apstiprinat, ka esat iepazinies ar SIA „NORD līzings" Klientu datu apstrādes principiem un politiku un tā ir saprotama. Piekrītat, ka SIA „NORD līzings" saņem un sniedz informāciju par Jūsu saistībām licencētu parādu piedziņas uzņēmumiem un kredītinformācijas birojiem (Creditreform Latvija SIA Reģ.Nr. 40003255604, SIA Paus Konsults Reģ.nr. 40003352670, AS Kredītinformācijas Birojs Reģ.Nr. 40103673493) kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām;

• Jūs skaidri saprotat un piekrītat, ka Sabiedrība, tā filiāles, darbinieki, aģenti, maksātāji un licences devēji nav atbildīgi par jebkādiem Jums tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpaši izrietošiem vai tipveida bojājumiem, kas var rasties Jūsu vainas dēļ, taču radušies jebkādā veidā un pakļaujas jebkurai atbildības teorijai. Tas ietver (bet neaprobežojas ar) peļņas zaudējumu (neatkarīgi no tā, vai tie radušies tieši vai netieši), jebkādu nemateriālās vērtības vai uzņēmējdarbības reputācijas zaudējumu un jebkādus citus nemateriālus zaudējumus.

• Klients piekrīt aizsargāt un pilnībā kompensēt iziauto.lv SIA un tās saistītos uzņēmumus no jebkādām un visām trešās puses prasībām, atbildības, zaudējumiem, izdevumiem un izmaksām (ieskaitot, bet ne tikai, saprātīgas advokāta maksas), kas radušās vai izriet no Pakalpojuma izmantošanas, šo noteikumu pārkāpšanas vai citiem pārkāpumiem, vai, ja jebkurš cits Jūsu konta lietotājs pārkāpj jebkuru intelektuālo īpašumu vai citas personas tiesības. • Piekrītat ka datu sniegšana iziauto.lv SIA ir pilnībā brīvprātīga Klienta izvēle.

• Jūs apliecināt, ka Jūsu iesniegtajā pieteikumā sniegtie personas dati un informācija ir patiesi, pareizi un pilnīgi.

5. Personas datu glabāšanas termiņi vai glabāšanas kritēriji

Klienta dati tiks saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Sadarbības partneri uzglabā klienta personas datus atbilstoši privātuma atrunās noteiktajiem termiņiem un paredzētajā kārtībā un normatīvajiem aktiem. Cits glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu vai iziauto.lv SIA leģitīmajām interesēm - piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Dati tiek Apstrādāti Eiropas Savienībā un netiek nodoti valstīm, kas neietilpst ES/EEZ.

6. Personas datu profilēšana

Profilēšana ir personas datu automātiska apstrāde. Sadarbības partneri, kuri norādīti 4.1. punktā, var laicīgi norādīt klientu pieteikumu saņemšanas parametrus. Klienta pieteikums tiek profilēts un tālāk tiek nosūtīts atbilstošajiem Sadarbības partneriem, balstoties uz partnera norādītajiem parametriem. Jautājumu gadījumā par profilēšanu klients var sazināties rakstiski sūtot e-pastu uz info@iziauto.lv.

7. Klienta (datu subjekta) tiesības

7.1. Būt informētam par datu apstrādes mērķiem pirms jebkuras datu nodošanas;
7.2. Klientam ir tiesības iebilst pret datu apstrādes turpināšanu, kā arī atsaukt iepriekš dotu piekrišanu datu apstrādei;
7.3. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
7.4. Saņemt informāciju, vai iziauto.lv apstrādā datu subjekta personas datus, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;
7.5. Pieprasīt Klienta personas datu “Aizmiršanu”, rakstot uz e-pastu info@iziauto.lv;
7.6. Saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem, un ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);
7.7. Lai izskatītu iespēju realizēt 7.punktā minētās klienta (datu subjekta) tiesības, klientam pieprasījums jāsūt uz info@iziauto.lv;
7.8. Iziauto.lv apstrādā klienta pieprasījumu cik vien ātri tas ir iespējams. Klientam ir tiesības pieprasīt piekļuvi datiem, kurus iziauto.lv apstrādā, bez maksas 2 reizes kalendārā gada laikā. Ja klients pieprasa informāciju vairāk kā divas reizes gadā, tad iziauto.lv ir tiesības prasīt atlīdzību, kura atbilst izmaksām, kuras iziauto.lv rodas, izpildot šo pieprasījumu.
7.9. Tiesību pārkāpuma gadījumā datu subjekta ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā.

8. Personas datu apstrādes drošība:

Klientam sniegtā informācija tiek uzglabāta drošos serveros. Klienta drošībai transakciju dati tiek šifrēti;
iziauto.lv veiktās personas datu apstrādes ietvaros piekļuve Klienta personas datiem ir tikai iziauto.lv pilnvarotiem darbiniekiem un iziauto.lv sadarbības partneru pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai un kuri apstrādā Klientu personas datus, ievērojot tiesību aktos noteiktās personas datu apstrādes tehniskās un organizatoriskās prasības;
iziauto.lv klienta datu apstrādes sistēmai tiek izmantoti vairāku pakāpes paroļu aizsardzība.

9. Izmaiņas privātuma politikā

Aktuālā iziauto.lv privātuma politika ir apskatāma interneta vietnē. Attiecīgi arī ar privātuma politikas izmaiņām ir iespējams iepazīties iziauto.lv interneta vietnē.

10. Sīkdatņu izmantošanas politika

Iziauto.lv tiek izmantotas sekojošas sīkdatnes attiecīgiem izmantošanas mērķiem:
10.1. Pakalpojumu nodrošināšana un uzturēšana – sīkdatnes, kas funkcionāli atbalsta iziauto.lv pakalpojumu nodrošināšanu;
10.2. Google - ļauj nodrošināt labāku piekļuvi mūsu mājaslapai un analizēt lietotāja profilus, lai mēs varētu sniegt servisu atbilstoši lietotāja vajadzībām. Mēs izmantojam šo informāciju, lai papildinātu atskaites par funkcionalitāti un uzlabotu mūsu mājas lapu;
10.3. Facebook – izvieto sīkdatnei līdzīgu kodu Tavā interneta pārlūkprogrammā. Tas palīdz analizēt lietotāju plūsmu no Facebook izvietotas reklāmas un palīdz tās optimizēt balstoties uz ievākto informāciju.
Pēc vēlēšanās var sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāka informācija pieeja šeit: aboutcookies.org.

Klients var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu vari iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Klientam būs manuāli jāpielāgo daži iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet vietni, turklāt pastāv iespējamība, ka atsevišķi pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Turpinot lietot vietni, Jūs piekrītat IZIAUTO.LV sīkdatņu izmantošanas politikai. Apstiprināt